Český jazyk

Září

 • písmena A, M, L, E - čtení hlásek a slabik
 • hygiena psaní - správné držení tužky, sezení

Říjen

 • písmena S, O, P, U, I - čtení hlásek, slabik a slov
 • hygiena psaní - uvolňovací cviky

Listopad

 • písmena T, J, Y - čtení hlásek, slabik, slov a vět
 • psaní - písmena psací - opis a přepis slov a vět

Prosinec

 • písmena N, V - čtení hlásek, slabik, slov a vět
 • psaní - opis a přepis slov a vět, kontrola vlastní práce

Leden

 • písmena Z, D, K - čtení hlásek, slabik, slov a vět
 • psaní - opis a přepis, psaní číslic a písmen podle diktátu, kontrola vlastní práce

Únor

 • písmena Š, R, OU, AU, EU, C - čtení hlásek, slabik, slov a vět
 • psaní - opis a přepis, technika psaní - správné tvary písmen, psaní podle diktátu

Březen

 • písmena H, B, Č, Ž - čtení hlásek, slabik, slov a vět
 • psaní - opis a přepis, psaní podle diktátu

Duben

 • písmena Ř, CH, F, G - čtení hlásek, slabik, slov a vět
 • psaní - opis a přepis, psaní podle diktátu, kontrola a oprava vlastní práce

Květen

 • písmena Ď, Ť, Ň, slabiky dě, tě, ně, di, dy, ti, ty, ni, ny, bě, pě, vě, mě - čtení hlásek, slabik, slov a vět
 • psaní - opis a přepis, psaní podle diktátu, kontrola a oprava vlastní práce

Červen

 • písmena Q, W, X
 • opakování a procvičování

Matematika

Září

 • přirozená čisla 1 - 6 - určování počtu
 • číslice 1 - 3 - čtení čísel
 • orientace v prostoru - před, za, nahoře, dole, vpravo, vlevo

Říjen

 • přirozená čísla 1 - 6 - porovnávání
 • číslice 1 - 6 - čtení čísel
 • psaní číslic 1,2
 • rovinné útvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

Listopad

 • přirozená čísla 0 - 8 - porovnávání, určování počtu
 • číslice 0 - 8 - čtení čísel
 • psaní číslic 3, 4, 5, 6
 • práce s číselnou osou

Prosinec

 • přirozená čísla 0 - 10 - porovnávání, určování počtu
 • číslice 0 - 10 - čtení čísel
 • psaní číslic 0, 7, 8

Leden

 • přirozená čísla 0 - 12 - porovnávání, určování počtu
 • číslice 0 - 12 - čtení čísel
 • psaní číslice 9

Únor

 • přirozená čísla 0 - 14 -  porovnávání, určování počtu
 • číslice 0 - 14 - čtení a psaní čísel
 • práce s tabulkami
 • orientace v prostoru

Březen

 • přirozená čísla 0 - 18 -  porovnávání, určování počtu
 • číslice 0 - 18 - čtení a psaní čísel
 • práce s textem slovní úlohy

Duben

 • přirozená čísla 0 - 20 -  porovnávání, určování počtu
 • číslice 0 - 20 - čtení a psaní čísel
 • práce s číselnou osou
 • struktura času - hodina, den, týden, měsíc, rok

Květen

 • čísla 0 - 20 -  porovnávání, určování počtu
 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 20
 • práce s textem slovní úlohy

Červen

 • číselný obor 0 - 20
 • tělesa - krychle, kvádr, koule, válec - stavebnice
 • opakování a procvičování

Prvouka

Září

 • základní komunikační pravidla
 • třídní pravidla
 • škola, cesta do školy

Říjen

 • příroda na podzim - podzimní plody

Listopad

 • Rodina - rodinní  příslušníci, oslavy, pokojíček

Prosinec

 • příroda v zimě
 • zimní sporty
 • Vánoce

Leden

 • moje tělo - hygiena, nemoc a úraz, zdravá strava

Únor

 • finanční gramotnost - pojem bankovka, mince, platební karty
 • ochrana přírody - třídíme odpad

Březen

 • příroda na jaře
 • vhodná a nevhodná místa pro hru

Duben

 • Velikonoce
 • zvířata divoká a domácí
 • kalendář - měsíce, dny v týdnu

Květen

 • měříme čas
 • povolání

Červen

 • příroda v létě - v lese, na poli
 • chystáme se na prázdniny - bezpečnost

Hudební výchova

 • hlasová hygiena
 • dechová a rytmická cvičení
 • hudba a pohyb
 • zpěv písní - dynamika, tempo, doprovod s pomocí Orffových nástrojů
 • melodie veselá, smutná

Pracovní vyučování

 • stříhání, lepení, skládání a vytrhávání papíru
 • práce s přírodninami, modelovací hmotou, stavebnicemi
 • výroba drobných výrobků na školní jarmarky

Tělesná výchova

 • zásady bezpečnosti a hygieny
 • pohybový režim
 • pokyny a povely
 • drobné pohybové hry a činnosti
 • cvičení a hry s míčem, švihadly a lanem, gumou
 • cvičení na žíněnkách, žebřinách
 • hry v přírodě
 • atletika

Výtvarná výchova

 • tvary a barvy
 • práce s pastelkami, tužkou, tuší, vodovými barvami, křídou
 • tématické práce